Dit is de digitale omgeving van de Perspectiefnota 2022. In de perspectiefnota zijn alle onvermijdelijke meevallers en tegenvallers voor de begroting opgenomen. Ook zijn de gevolgen van de coronacrisis in beeld gebracht. We geven aan waarin we nu extra investeren. Ook gaan we richting de begroting een start maken met de herstelaanpak. van de coronacrisis. De coranacrisis en de hoogte van het financiële tekort stelt ons voor een grote opgave. Er is daarom in de perspectiefnota geen integrale beleidsmatige vooruitblik richting de begroting opgenomen. We gaan wel in op de grote financiële opgaven waar we voor staan. Verder willen we geld beschikbaar stellen voor een aantal zaken die niet onvermijdelijk zijn maar wel van zeer groot belang zijn van de stad of die door uitstel een nadelig financieel gevolg hebben.
In de samenvatting staan we bij twee zaken stil. Als eerste geven we aan hoe wij aan de slag willen met een herstelaanpak voor corona. Hiervoor komt een bestuursopdracht. Ook geven we een stand van zaken over de voortgang van de opgaven en wat we hiervoor het komende jaar nog gaan doen.

In het onderdeel 'de begroting netjes achterlaten' geven we inzicht in de financiële positie van de gemeente.  We geven ook een totaaloverzicht en samenvatting van alle financiële effecten in de perspectiefnota. Ook laten we de voortgang van de bezuinigingen en de financiële gevolgen van corona zien

Omdat de gemeentelijke begroting is opgedeeld in negen programma’s wordt per programma een nadere toelichting gegeven op de begrotingsbijstellingen.
Ook worden er nog een aantal investeringskredieten aangevraagd en bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 05/17/2021 10:45:46 met de export van 05/07/2021 15:50:33